László Gergely Pál

HAZÁTLANOK

 

Hadikfalvi tanügyi jegyzőkönyvek (részletek a kéziratból)

 

1925. X. 30.

                                                       Jegyzőkönyv (9.)

 

   Ma, 1925. október 30-án óralátogatást tettem Hadikfalva község elemi iskolájában, és a következőket állapítottam meg:

   Az ellenőrzött iskolában 8 tanítót találtam, amely túl soknak tűnik szerintem. Bár a tanuló száma igazolná a káderek számát, a tantermek nem, mivel csak három létezik, azokból is egyik magánháznál van kibérelve.

   Összesen 488 iskolaköteles tanuló került beírásra a naplókba. Az V. és VI. osztályba 161 gyermek lett beírva, az összesen egy tanteremben tanulnak, de a többi terem hasonlóan zsúfolt. Ezekből azt következtettem, hogy Hadikfalva községben szükséges egy új és nagyobb iskola építése, amely megfelelne a gyermekek létszámának. Ebben az iskolában a tanítás szeptember 15-én kezdődött, és jelen pillanatban is megszakítás nélkül folyik. Az év eleji ismétléseken és bevezetésen minden osztály túlesett, a tanítás most az új tanterv szerint halad. Az iskolalátogatást kissé rendszertelennek találtam, és ez annak tulajdonítható, hogy a gyermekek eddig mezei munkákra, a termékek betakarítására voltak fogva. Az iskola rendszertelen látogatásáért a legsúlyosabb pénzbeli büntetések lesznek kiszabva.

   Minden tanítót munka közben találtam, kivéve Fritz Irma tanítónőt, aki beteget jelentett. Az esetet a legszigorúbban ellenőrizni fogom.

   Az iskolában rendet, tisztaságot és fegyelmet találtam.

   Lezártam a jegyzőkönyvet du. 5 órakor.

 

                                                                               Tanügyi inspektor:

                                                                                 olvashatatlan

 

1926. II. 25-26.

                                                      Jegyzőkönyv (10.)

 

   Ma, 1926. február 25-26.-án felülvizsgálaton voltam Hadikfalva község elemi iskolájában, és a következőket tapasztaltam:

   Az iskolának két tanterme van egy régi épületben, és egy harmadik magánháznál kibérelve. Három osztály, éspedig az I., IV., és V. délelőtt, két osztály pedig délután látogatja az iskolát. A didaktikai kar nyolc személyből áll, az összesen jelen voltak. Közülük ötön osztályfőnökök, hárman pedig csak a történelmet, földrajz és a román nyelvet tanítják. A tanítás nyelve magyar, kivéve a történelmet, földrajzot és az állam nyelvét. Udvar és iskolaműhelyek nincsenek. Létrejött a felnőttek iskolája, mely két csoportból áll, nemek szerint megosztva. Az órákat Várda igazgató, Procop Natalia, László tanító és Várda Aladár tanító tartják, este 6-8 óra között. Az iskolalátogatás elégtelen, és ennek érdekében szigorúbb intézkedésekre lenne szükség. Két osztály zsúfolt, ezeket meg kellene osztani, mivel a tanítók száma lehetségessé tenné ezt.

   Az I. osztályt Várda Aladár tanító vezeti. A beírt 49 gyermekből 23 volt jelen. Kihallgattam a magyarul leadott olvasást és számtant, elégedett voltam az elért eredményekkel. A román nyelvet Fritz Irma tanítja. A leadási módszer megfelelő, mely a tanítók komoly felkészültségét bizonyítja. Haladás tapasztalható az írásban és énekben is.

   A II. osztályért Procop Natalia a felelős. Jelen volt 34 gyermek az 57 beírtból. Kihallgattam őket történelemből, számtanból, olvasásból, nyelvtanból és zenéből. A talált eredményekkel elégedett voltam. A házi feladatok is rendben vannak. Ebben az osztályban még Fritz Irma is tanít.  

   A III. osztályt Procop Eugénia vezeti. Jelen volt 66 gyermek a 108 beírtból. Végignéztem egy számtanlecke leadását és elemezését. Az eredmények elégségesek, azonban nagyobb figyelmet kell szentelni a kifejezések használatára. A házi feladatok rendben vannak. A gyermekek létszáma túl nagy egy osztály részére, megosztva ezt sokkal jobb eredmények lennének elérhetők. Ebben az osztályban Roznovietchi Elisabeta adja le románul a történelmet, földrajzot és nyelvet. Az eredmények kielégítők.

   A IV. osztályt Várda András igazgató vezeti. A tanulókat kihallgattam számtanból és énekből, az eredményekkel elégedett voltam. A történelmet, földrajzot és nyelvet románul tartja Roznovietchi Elisabeta. Nagyon jó eredményeket értek el történelemből, földrajzból, nyelvtanból és hangsúlyozásból. Az összes többi tantárgy a gyermekek anyanyelvén kerül leadásra.

   Az V. osztályt László Ambrus tanító vezeti, ide tartozik a VI. osztály is. Jelen volt 91 gyermek a beírt 161-ből. Végignéztem egy számtanóra és egy zeneóra leadását, elégedett voltam az eredményekkel. Berijan Ioan tartja románul a nyelvet, történelmet és földrajzot. Az osztályfőnök a gyermekek anyanyelvén adja le leckéit. A gyermekek létszáma túl nagy egy osztály részére, ezt a tanulmányi előrehaladás szenvedi meg.

 

 

                                                             Tanfelügyelő helyettes:

                                                                                    Olvashatatlan

 

1927. VI. 27.

                                                           Jegyzőkönyv (17.)

 

   Ma, 1927. június 27-én részt vettem, mint elnök, a Radóc megyei Hadikfalva község állami iskola VII. osztályának évzáró vizsgáján. Itt vizsgáztak a Radóc megyei Istensegíts község állami iskolájának is a végzősei.

   Jelen volt a hadikfalvi elemi iskola összes tanereje (kivéve Cosak Modesta tanító-kisasszonyt, aki már 7 (hét) napja igazolatlanul hiányzik), és az istensegítsi tanítók.

   A vizsgáló bizottság és az albizottság megalakulás után kiosztásra kerültek az írásbeli tételek, és délután zajlott le a szóbeli kihallgatás.

   A bizottság tagjai: Várda úr, a hadikfalvi iskola igazgatója, Brengyán István és Szőts Gergely, mindketten istensegítsi tanítók.

   Az albizottság tagjai: Rus Sindilar, Procop és Roznovietchi tanítónő kisasszonyok.

   A hadikfalvi iskolából 18-an sikeresen vizsgáztak. 29-en jelentkeztek a 40 iskolát látogatóból és 47 beírtból.

   Istensegítsből 25-en voltak beírva, 16-an látogatták az iskolát, 12-en jelentkeztek a vizsgán és 5-en mentek át.  Hét tanulót nem lehetett kihallgatni, mivel hosszú ideig hiányoztak az iskolából, és emiatt a helyzetüket sem lehette lezárni.  

   A vizsga alatt tapasztalhattam, hogy azok hadikfalvi és istensegítsi tanulók, akik rendszeresen látogatták az órákat, jól vannak felkészülve. Szeretném megjegyezni, hogy az iskolában nagyon nehéz a tanítás, mert az V-VII. osztály tanulóiban nagy az ellenszenv az iskola iránt. A tanulók elszegődnek munkára az Ó-Királyságba[1], és a földesurak hallani sem akarnak az iskoláról. A dolgok ilyen állapota a Megyei Tanfelügyelőség tudomására lett hozva, de jelen pillanatig semmilyen hatásos intézkedés nem történt. Feltétlenül szükséges, hogy a megyefőnökség közbelépjen, és magakadályozza azt, hogy ezek a tanulók 3-5 hónapra elszerződhessenek, és a tanulást emiatt elhanyagolják. 

 

                                                                                    Elnök:

                                                                                  Iosif Sablean

 

[1] Moldva-ez a „móduvázás”